Zásady ochrany osobních údajů

Společnost CityDog Media a.s., IČO: 06804781, se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23227,  (dále jen „City Dog“) si velmi váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů. Proto City Dog jako provozovatel webových stránek www.city-dog.cz (dále jen „Webové stránky“) si Vás jako uživatele těchto webových stránek dovoluje informovat o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí (dále jen „Zásady“).

 

A o čem Vás budeme v těchto Zásadách informovat?

Dozvíte se se zejména následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje správce;
 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • pro jaké účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • na základě čeho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 

1.     Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

1.1  Správcem Vašich osobních údajů je společnost City Dog.

1.2  Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, můžete se na nás kdykoliv obrátit, přičemž kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa pro doručování: Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
 • email pro elektronické doručování: [email protected]

1.3  Správce Vás rovněž informuje, že nejmenoval pověřence na ochranu osobních údajů.

 

2.     Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

2.1  Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytnete pro účely specifikované v těchto Zásadách.

2.2  Pokud se přihlašujete do služeb v rámci Webových stránek, Jedná se o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • email;

2.3  Pokud se přihlašujete do služeb v rámci Webových stránek prostřednictvím údajů třetích stran (např. Facebook), tyto aplikace nám umožňují sdílení některých Vašich osobních údajů v rozsahu jimi stanoveném. Pro bližší informace si, prosím, prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.

 

3.     Pro jaké účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

3.1  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je pro naše interní potřeby, zejména abychom mohli spravovat Vámi poskytnuté osobní údaje k plnému využití služeb na našich Webových stránkách, k zlepšení jejich kvality, obsahu a jejich případnému vývoji, jakož k zajištění jejich bezpečnosti.

 

4.     Na základě čeho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

4.1  Vaše osobní údaje zpracováváme ke všem výše uvedeným účelům zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním, který nám udělíte okamžikem poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci Vašeho přihlášení (ať již přímo na Webových stránkách či prostřednictvím přihlášení přes aplikace třetích osob např. Facebook).

 

5.     Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

5.1  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování, zejména po dobu, po kterou budete chtít plně využívat našich Webových stránek, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Základní Identifikační údaje týkající se Vaší osoby, jakož i údaje týkající se udělení/odvolání souhlasu, budou zpracovávány po dobu trvání Vámi uděleného souhlasu a dále obvykle 6 – 12 měsíců po jeho odvolání pro případ vzniku sporu mezi Vámi a City Dog.  

 

6.     Komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány?

6.1  Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Berete rovněž na vědomí, že City Dog vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně City Dog Vám neodpovídá za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním Vašich osobních údajů zpracovateli či jinými příjemci (bod 6.2 Zásad).

6.2  Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (výjimkou jsou zaměstnanci City Dog v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, případně třetí strany, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby (i včetně takových třetích stran ze třetí země), to vše však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů). Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

 

7.     Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

7.1  Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů.

7.2  Mezi tato Vaše práva patří zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnosti proti zpracování osobních údajů.

7.3   Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

7.4  Veškerá Vaše práva (včetně těch zde uvedených), včetně odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit u nás tak, že nás kontaktujete na emailové adrese [email protected] a pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

 

Veškeré právní vztahy vznikající na základě či v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a k řešení případných sporů z toho vzniklých jsou příslušné české soudy.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Pokud dojde k výrazným změnám, všechny takové změny zdůrazníme a je-li to možné, pokusíme se Vás o nich přímo informovat.

   Tyto Zásady jsou účinné od 1. 2. 2018